British taxpayers paying to keep European fares low.

Thomas Johnston