Re-nationalise the railways.

James Martin, Glasgow