Yes Bring Back British Rail.

Charles Lewis, Edinburgh